Regulamin

Regulamin

Warunki wynajmu samochodów

I. Postanowienia ogólne:
1) Regulamin określa zasady prawidłowego użytkowania pojazdu będącego przedmiotem najmu (dalej: „Pojazd”), prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego.
2) Jeżeli Pojazd został udostępniony przez Najemcę innej osobie, obowiązkiem Najemcy jest rzetelne poinformowanie tej osoby o treści Regulaminu. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodne z zasadami najmu działania osoby, której przekazał Pojazd.
3) Pojazd może być prowadzony wyłącznie przez osobę posiadającą ważne prawo jazdy w rozumieniu prawa polskiego.
4) Najemcy nie przysługuje prawo do podnajmu, użyczania lub przekazywania Pojazdu osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Zastrzeżenie to nie dotyczy członków najbliższej rodziny Najemcy (tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwa i małżonka Najemcy).
5) Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu Pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia ww. dokumentów.
6) Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Opłacie wskazanej w Tabeli Opłat” należy przez rozumieć opłatę, którą Najemca niebędący konsumentem jest zobowiązany zapłacić Wynajmującemu niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego w związku z ubezpieczeniem Pojazdu. Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia od Najemcy odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy opłata administracyjna nie pokryje całości szkody. W przypadku Najemców będących konsumentami, opłata wskazana w Tabeli Opłat pełni funkcję informacyjną i stanowi orientacyjną wysokość szkody Wynajmującego w przypadku danego zdarzenia. Najemca będący konsumentem ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy, z zastrzeżeniem szerszej odpowiedzialności przewidzianej przez przepisy prawa. Najemcę niebędącego konsumentem od odpowiedzialności zwalnia jedynie siła wyższa i wyłączna wina Wynajmującego.
7) O ile nie ustalono inaczej, wszelkie należności za najem Pojazdu, Najemca zobowiązany jest regulować w kasie Wynajmującego lub przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego o numerze: XXXXXXXXXXXXXX Prowadzony przez PKO BP w Warszawie.
8) W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych, wynajmujący ma prawo do przekazania danych osobowych, rejestrowych i wizerunku najemcy oraz dodatkowych kierowców organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do spisów nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych.
9) Po rezerwacji samochodu poprzez stronę internetową umowa najmu zostanie sporządzona przed wydaniem samochodu.
10) Firma XXXXXX może odmówić wydania samochodu po dokonaniu rezerwacji poprzez stronę internetową bez podania przyczyny.
11) Rezerwacja samochodu poprzez stronę internetową z odbiorem po godzinach pracy biura lub dostarczeniem pod wskazany adres musi zostać potwierdzona telefonicznie.
12) Wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy zapłaconych z góry za rezerwację samochodu poprzez stronę internetową. Rezerwacja jest zrealizowana, zaksięgowana, zafakturowana. Klient wpłacone pieniądze może wykorzystać w dowolnym innym okresie po ustaleniu najbliższego wolnego terminu.
13) Płatności są obsługiwane przez spółkę TPAY.

II. Obowiązki podstawowe:
1) Najemca Pojazdu zobowiązany jest do:
a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, potwierdzenie posiadania ubezpieczenia OC),
b) zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie Pojazdu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych),
c) wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej Pojazdu tj.:
– sprawdzania i uzupełniania poziomu płynów eksploatacyjnych, tj. płynu hamulcowego, oleju w silniku, płynu chłodzącego, płynu do spryskiwaczy,
– kontroli ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia,
– sprawdzania działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych,
– utrzymywania Pojazdu w należytej czystości,
– stosowania w Pojazdach paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym
– przestrzegania zaleceń producenta Pojazdu wskazanych w instrukcji obsługi Pojazdu.
2) Najemca nie ma prawa:
a) holowania Pojazdem innych pojazdów,
b) dokonywania w Pojeździe jakichkolwiek przeróbek lub innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem Pojazdu,
c) przekraczania dopuszczalnej liczby pasażerów oraz dopuszczalnej ładowności Pojazdu,
d) palenia tytoniu w Pojeździe,
e) wykonywania innych czynności mogących spowodować uszkodzenie Pojazdu.
3) We wszystkich autach wypożyczalni XXXXXX obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, nie akceptowanie powyższego zapisu w Regulaminie Wypożyczalni nakłada na Firmę lub osobę Wynajmującą opłatę jednorazową w wysokości 500zł

III. Awaria, Serwis i naprawa:
1) O ile w umowie nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii, uszkodzenia, wypadku lub kolizji Pojazdu, chyba że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej.
2) W razie awarii Pojazdu lub konieczności wykonania czynności serwisowej, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. W przypadku usterki lub uszkodzenia podzespołów mechanicznych Pojazdu, zabrania się kontynuowania jazdy bez zgody Wynajmującego.
3) Najemca nie ma prawa zlecania wykonania żadnych napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów, ani innych czynności
naprawczych i obsługowych w Pojeździe bez uprzedniej pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. Zgoda taka może być wydana także drogą elektroniczną (e-mail).
4) Upoważnionym przedstawicielem Wynajmującego jest Doradca ds. Technicznych, obsługujący Infolinię Techniczną, tel.: +48 123 456 789
5) Zgłoszenie potrzeb w zakresie obsługi serwisowej, następuje w formie ustnej (telefonicznie lub osobiście) wraz z podaniem uzasadnienia (awaria, kolizja i in.). Zgłoszenie należy skierować do Doradcy ds. Technicznych Wynajmującego. Doradcy ds. Technicznych analizuje zgłoszenie i zarządza procesem obsługi (naprawy) Pojazdu, kierując go do odpowiedniej stacji serwisowej i zlecając bezpośrednio wykonanie niezbędnych prac.
6) Przeglądy i naprawy należy wykonywać wyłącznie w serwisach mechanicznych i blacharsko-lakierniczych, wskazanych przez upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego na terenie całej Polski. Najemca nie ma prawa dokonywania planowej obsługi Pojazdu poza granicami Polski.
7) Najemca nie jest upoważniony do podpisywania faktur za wykonane prace, jako „osoba upoważniona do odbioru faktury” oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Wynajmującego.
8) W przypadku udzielenie przez Wynajmującego zgody na czynności serwisowe Najemcy, Najemca ma obowiązek upewnić się, przy dołożeniu należytej staranności, że wszystkie zlecone prace zostały rzetelnie wykonane oraz podpisać protokół odbioru Pojazdu z serwisu. Najemca ma ponadto obowiązek dopilnowania aby w dokumentacji technicznej Pojazdu odnotowane zostały wszelkie wymagane przez gwaranta dane związane z wykonaniem przeglądu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego Pojazdu.
9) Najemca jest odpowiedzialny względem Wynajmującego za uszkodzenia Pojazdu, chyba że do uszkodzenia Pojazdu doszło bez winy Najemcy. W szczególności Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia Pojazdu będące wynikiem braku oleju w silniku, braku oleju w skrzyni biegów, braku płynu hamulcowego, utrzymywania nieodpowiedniego ciśnienia w oponach, przekroczenia dopuszczalnej ładowności, używania Pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi oraz obowiązującymi przepisami i zasadami korzystania i eksploatacji pojazdów mechanicznych oraz ich podzespołów.
10) Korzystanie z Assistance producenta lub towarzystwa ubezpieczeniowego pojazdu nie zwalnia Najemcy z obowiązków wymienionych powyżej.

IV. Uszkodzenia, wypadek, włamanie, kradzież pojazdu – procedura postępowania:
1) W razie wypadku drogowego/kolizji/włamania/kradzieży Pojazdu, Najemca jest zobowiązany każdorazowo do wezwania Policji i dopilnowania sporządzenia protokołu z miejsca wypadku. Za indywidualną zgodą Wynajmującego dopuszcza się odstąpienie od tego obowiązku przy drobnych szkodach likwidowanych z polisy auto-casco.
2) W razie uszkodzenia Pojazdu w szczególności na skutek wypadku drogowego, kolizji, włamania do pojazdu lub kradzieży Pojazdu,
Najemca jest zobowiązany do:
– niezwłocznego powiadomienia upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego (Doradcy ds. Technicznych Wynajmującego),
– niezwłocznego zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi (w terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia AC lub w terminie 3 dni roboczych w przypadku szkody likwidowanej z OC sprawcy),
– postępowania ściśle według instrukcji upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego (Doradcy ds. Technicznych
Wynajmującego),
3) Najemca, przy zgłoszeniu wypadku drogowego, kolizji, włamania do pojazdu lub kradzieży Pojazdu uprawniony jest do zgłoszenia Wynajmującemu chęci skorzystania z polisy AC. Wynajmujący zarządza postępowaniem związanym z likwidacją szkód komunikacyjnych, ale może się to skutecznie odbywać tylko przy czynnym udziale użytkownika Pojazdu. W związku z korzystaniem przez Najemcę z polisy AC, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wskazanej w cenniku.
4) Najemcy nie wolno dokonywać napraw uszkodzonego Pojazdu we własnym zakresie.

V. Inne postanowienia:
1) Najemca jest zobowiązany po zakończeniu najmu, zwrócić Pojazd do ustalonego przez strony miejsca. Zwrot Pojazdu w miejscu innym niż ustalone w chwili zawarcia umowy najmu jest dopuszczalny po porozumieniu z Wynajmującym, za zapłatą Opłaty wskazanej w Tabeli Opłat.
2) Zamiar przedłużenia okresu najmu Pojazdu musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie okresu najmu o co najmniej 24 godziny wymaga pisemnego porozumienia z Wynajmującym, zawartym w siedzibie Wynajmującego. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu Pojazdu i nie zwrócenie Pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia najmu traktowane jest jako przywłaszczenie Pojazdu i zgłoszone zostaje Policji. W wypadku zwłoki w zwrocie Pojazdu, Najemca jest zobowiązany do zapłaty Opłaty wskazanej w Tabeli Opłat. W przypadku braku terminowego zwrotu Pojazdu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru Pojazdu, kluczyków, polisy i innych dokumentów Pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami w związku z tym poniesionymi.
3) Najemca zobowiązany jest do zwrócenia Pojazdu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze Pojazdu. Za ewentualne braki paliwa Najemca uiszcza Opłatę wskazaną w Tabeli Opłat.
4) Po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanych przez Najemcę Pojazdów, Wynajmujący ma prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
a) uzupełnienia wyposażenia Pojazdu lub jego części opisanych w Protokole Przekazania/Odbioru Pojazdu oraz odszkodowaniem za przekraczające normalne zużycie Pojazdu wewnątrz lub na zewnątrz (w tym również elementów tapicerki, kołpaków i felg oraz ogumienia),
b) naprawy uszkodzeń pojazdu spowodowanych niewłaściwą eksploatacją Pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy, za które
ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na podstawie umowy ubezpieczenia AC,
c) przywrócenia Pojazdu do stanu odpowiadającego normalnemu zużyciu.
5) W przypadkach wymienionych w pkt V nr 4), wysokość odszkodowania ustala się w oparciu o kalkulację naprawy sporządzoną przez podmiot będący autoryzowanym dealerem lub w oparciu o fakturę VAT dokumentującą koszty usunięcia uszkodzeń lub uzupełnienia wyposażenia Pojazdu. W przypadku kalkulacji naprawy do ustalenia kosztów naprawy stosowany będzie system Audatex, a w przypadku konieczności zakupu części aktualnie obowiązujące cenniki części dealera.
6) Najemca nie odpowiada za uszkodzenia eksploatacyjne Pojazdu. W Protokole Odbioru Pojazdu wskazuje się wyłącznie
uszkodzenia Pojazdu inne niż eksploatacyjne. Najemca uprawniony jest do zgłoszenia zastrzeżeń do Protokołu Odbioru Pojazdu w przypadku kwestionowania rodzaju uszkodzeń wpisanych do Protokołu Odbioru Pojazdu.
7) Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia Pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Samochód zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi Pojazdu.
Udostępnienie samochodu zastępczego nie nastąpi w razie:
a) wystąpienia choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu, tablic(y) rejestracyjnej,
b) unieruchomienia Pojazdu poza terytorium RP.
8) Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu zastępczego niezwłocznie po odebraniu Pojazdu, ale najpóźniej w następnym dniu po otrzymaniu informacji o naprawieniu Pojazdu.
9) W przypadku utraty przez Najemcę dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej lub kluczyków lub tablic(y)
rejestracyjnej Pojazdu, najem trwa nadal, a Wynajmujący zobowiązuje się niezwłocznie do odtworzenia brakującego elementu.
10) W przypadku utraty kluczyków do Pojazdu Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą i do niezwłocznego powiadomienia o utracie kluczyków upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego i postępowania według jego wskazówek.
11) Pojazdy posiadają pełny zakres ubezpieczenia OC, AC, zwalniającego Najemcę i użytkownika Pojazdu od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży w zakresie standardowych warunków za wyjątkiem wyłączeń wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów, a w szczególności:
a) umyślnego uszkodzenia Pojazdu
b) uszkodzenia podczas prowadzenia Pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, nietrzeźwości, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz bez ważnego prawa jazdy
c) przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia,
d) kradzieży Pojazdu w przypadku gdy użytkownik nie zabezpieczył Pojazdu przed kradzieżą z wyłączeniem przypadku rozboju stosownie do postanowień ogólnych warunków umów ubezpieczenia,
e) kradzieży Pojazdu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe,
f) innych uszkodzeń, jeśli nie zostały pokryte przez ubezpieczyciela lub sprawcę szkody,
g) innych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczenia oraz przepisów prawa.
12) Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia pojazdu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia pojazdu i przestrzegać zawartych w nich postanowień pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Obowiązujące ogólne warunki umów ubezpieczenia publikowane są na stronach internetowych ubezpieczycieli. Wynajmujący udostępnia Najemcy obowiązujące ogólne warunki umów ubezpieczenia przy zawarciu umowy najmu oraz w każdym czasie w oddziale Wynajmującego.
13) Wynajmujący oświadcza, iż Pojazd posiada wymagane przez ubezpieczyciela zabezpieczenia antykradzieżowe.
14) Najemca przyjmuje do wiadomości, iż warunkiem wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela jest zgłoszenie szkody przez użytkownika Pojazdu w terminie wskazanym przez ubezpieczyciela. Najemca zobowiązuje się zapewnić, aby w wypadku powstania szkody komunikacyjnej lub innej szkody wchodzącej w zakres ryzyka objętego ubezpieczeniem OC sprawcy szkody lub AC, użytkownik Pojazdu w porozumieniu z Wynajmującym zgłosił szkodę ubezpieczycielowi, podpisał stosowne oświadczenia wymagane przy procedurze likwidacji szkody, dostarczył dokumenty wskazane przez ubezpieczyciela oraz dopełnił innych wymagań wskazanych przez ubezpieczyciela.
15) Przemieszczanie Pojazdu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest dozwolone na poniższych zasadach:
a) do wszystkich krajów Unii Europejskiej, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od Wynajmującego na wniosek Najemcy i po wniesieniu stosownej opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem Wynajmującego,
b) pozostałych krajów Europy, pod warunkiem:
– że jest to zgodne z zakresem terytorialnym ochrony polisy AC,
– uzyskania indywidualnej pisemnej zgody Wynajmującego na wniosek Najemcy,
– podania planowanego terminu pobytu zagranicznego,
– po wniesieniu stosownej opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem Wynajmującego i uiszczenia ewentualnej opłaty związanej z koniecznością zakupu dodatkowego ubezpieczenia (rozszerzenie AC, Zielona Karta itp.).
c) zabronione jest przemieszczanie Pojazdu do Rosji, na Ukrainę, Białorusi, Mołdawii oraz Kosowa, bez pisemnej zgody od Wynajmującego oraz bez dodatkowego ubezpieczenia AC zgodnego z zakresem terytorialnym.
16) W wypadku wyjazdów poza granice kraju zakres usług świadczonych przez Wynajmującego jest ograniczony, a jakość wsparcia jest uzależniona od specyfiki danego regionu.
17) W czasie trwania najmu Wynajmujący będzie zobowiązany do naprawy szkód częściowych powstałych na Pojeździe wyłącznie, gdy będą one zagrażały bezpieczeństwu użytkowników Pojazdu lub osób trzecich.
18) Najemca zobowiązany jest do pokrycia opłat administracyjnych związanych z korzystaniem z Pojazdu przez Najemcę a nałożonych na Wynajmującego, w szczególności dotyczy to opłat za parkowanie pojazdu w strefach płatnego parkowania oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenia opłat za parkowanie.
19) Firma XXXXXX nie odpowiada za rzeczy pozostawione w samochodzie. Po upływie miesiąca od zwrotu auta wszystkie rzeczy przechodzą na własność firmy XXXXXX
20) W klasie B i C obowiązuje obowiązkowa kaucja minimum 300 zł dla osób poniżej 25-go roku życia.

TABELA OPŁAT (podane kwoty są kwotami brutto):

 1. Zniesienie opłaty administracyjnej za proces likwidacji szkody komunikacyjnej. Nie obejmuje zatankowania samochodu niewłaściwym paliwem oraz szkód, których nie pokrywa polisa Autocasco  A,B,C-20 zł / doba,     D,P,R-30 zł / doba,   E,SUV-50 zł / doba
  2. Odtworzenie utraconego dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie  369zł
 3. Wymiana kluczyków, zamków i stacyjki spowodowana zagubieniem kluczyka. Wg wyceny autoryzowanego serwisu + 50zł
 4. Każdy dzień postoju pojazdu poza okresem najmu spowodowany odtworzeniem w/w rzeczy.  120zł
 5. Odtworzenie dokumentów technicznych (Rejestr Obsługi Pojazdu, Książka Gwarancyjna, Instrukcja Obsługi).  250zł za każdy dokument
 6. Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i organów administracji o użytkowniku pojazdu, którym dokonano wykroczenia.  123zł
 7. Uzupełnienie kołpaka nieoryginalnego/ oryginalnego.  100zł / 200zł
 8. Zwłoka w zwrocie samochodu.  Trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu w kwocie brutto za każdą dobę zwłoki
 9. Opłata za km ponad ustalony limit  A,B,C,P,R-0,40zł,       D,E,SUV-0,60zł
 10. Uzupełnienie brakującego paliwa.  Koszt rzeczywisty + 50zł
 11. Opłata administracyjna za likwidację szkody komunikacyjnej z polisy Autocasco.  A,B-1300zł,                 C,D,P,R-2500zł,         E,SUW-5000zł
 12. Opłata administracyjna za likwidację szkody całkowitej lub kradzieżowej z polisy. A,B-2600zł,                C,D,P,R-5000zł,        E,SUW-10000zł
 13. Demontaż części wyposażenia pojazdu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego.  200zł
 14. Brak poinformowania Wynajmującego o konieczności wykonania przeglądu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego.  3000zł
 15. Brak poinformowania Wynajmującego o konieczności wykonania badań.  400zł
 16. Palenie tytoniu w pojeździe.  500zł
 17. Holowanie innych pojazdów wynajętym pojazdem.  300zł
 18. Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem.  500zł
 19. Niedozwolone przemieszczenie pojazdu poza granice kraju.  500zł

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Zmianie ulegną również krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności uchylona zostanie dotychczasowa ustawa z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych i wejdzie obowiązująca będzie ustawa o ochronie danych osobowych z dania 10 maja 2018 (przepisy te zwane są dalej łącznie „Przepisami RODO”).
W związku z realizacją Przepisów RODO, firma XXXXXX z siedzibą w Warszawie, przy ulicy XXXXXXXXXX (zwana dalej XXXXXX) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się od dnia 1 lipca 2023r.
I. WSKAZANIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWOCH
Administratorem Danych Osobowych jest XXXXXX (zwana dalej „Administrator DO”). Kontakt z Administratorem DO jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@XXXXXX.com.pl lub pisemnie na adres: XXXXXX, Warszawa, ul. XXXXXXXXXX z dopiskiem „Dane osobowe”.
1 CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
2 XXXXXX przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia RODO],
b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze DO [art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia RODO],
c) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia RODO] w celu:
I. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych XXXXXX;
II. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
III. monitorowania i poprawy jakości świadczonych usług, w tym monitorowania rozmów telefonicznych oraz badania satysfakcji klienta ze świadczonych usług,
IV. zarządzania ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną,
V. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
VI. przekazywania informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika,
VII. rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez XXXXXX.
3 Ponadto, XXXXXX może na podstawie odrębnej zgody [art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia RODO] przetwarzać dane w celu:
a) analiz preferencji i zainteresowań klienta lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora DO. Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator DO może:
I. dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta,
II. zaproponować spersonalizowaną ofertę;
b) marketingu produktów lub usług własnych oraz podobnych produktów i usług oferowanych przez partnerów XXXXXX,
c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z XXXXXX, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
4 Marketing, o którym mowa w pkt b) – c) powyżej może być realizowany przez XXXXXX za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. SMS, e-mail, MMS, aplikacja mobilna na telefonie oraz komunikacji za pośrednictwem komunikacji telefonicznej.
III. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów w tym:
a) przez okres obowiązywania umowy, a po jej upływie przez okres niezbędny do:
posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących XXXXXX
dla realizacji uzasadnionego obowiązku prawnego Administratora DO wynikającego z przepisów prawa, podatkowych oraz rachunkowych;
b) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Europcar na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
c) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
1 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE
Przysługują Pani/Pan następujące prawa wynikające z Przepisów RODO:
a) prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia za pośrednictwem Administratora DO czy i w jakim zakresie są przetwarza dane osobowe;
b) prawo do sprostowania danych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w tym: i. prawo do cofnięcia przyznanych wcześniej zgód (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), ii. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych jest uzasadniony wobec uzasadnionego interesu Administratora DO
d) prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy: i. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, ii. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, iii. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, iv. dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, v. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
e) prawo do przenoszenia danych za pośrednictwem Administratora DO innemu administratorowi o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę;
f) prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzane dane osobowe przez XXXXXX naruszają Przepisy RODO;
g) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora DO, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt a) – g) powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem DO (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).
1 INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
a) podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania zwartych z Panią/Panem umów,
b) podmioty wspierające XXXXXX w jego procesach biznesowych, w tym podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz XXXXXX (tzw. procesorzy XXXXXX) uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności w tym: agenci, agencje reklamowe, sponsorzy i inne podmioty uczestniczące w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych;
c) podmioty powiązane z XXXXXX w ramach grupy kapitałowej XXXXXX, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;
d) podmioty realizujące usługi telekomunikacyjne;
e) podmioty realizujące usługi windykacyjne oraz podmioty nabywające wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Pana/Pani naszych rachunków lub faktur w terminie;
f) podmioty prowadzące usługi bankowe, w celu dokonania zwrotów na Pani/Pana rzecz lub w celu zapewnienia usługi polecenia zapłaty;
g) podmioty realizujące usługi kurierskie lub pocztowe;
h) podmioty realizujące usługi przewozowe;
i) podmioty drukujące korespondencję oraz obsługujące korespondencję od klientów;
j) biura informacji gospodarczej oraz BIK w celu otrzymania informacji o Pani/Pana zadłużeniu, które są dostępne w tych biurach;
k) Związek Banków Polskich w celu zweryfikowania czy Pani/Pana dokument tożsamości nie został zgłoszony do Systemu Dokumentów Zastrzeżonych;
l) podmioty archiwizujące dokumenty;
m) podmioty zajmujące się badaniami opinii klientów;
n) podmioty świadczące na rzecz XXXXXX usługi techniczne, w tym: rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych oraz udostępniające dla XXXXXX narzędzia teleinformatyczne;
o) podmioty świadczące na rzecz XXXXXX usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, finansowe, rachunkowe, pomoc prawną;
p) Organy ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z realizacją zawartej z XXXXXX umowy.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1 Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu XXXXXX jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
2 a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
c) możliwości logowania do serwisu;
d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
3 Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : …. (np. imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania, itp.). Dane będą przetwarzane przez firmę XXXXXX w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz TPAY. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu”.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!